Vilkår og betingelser for Smarkets

 

1. Introduktion 2. Kontoregler 3. Provision
4. Inaktiv konto 5. Indbetalinger, overførsler og udbetalinger 6. Bettingregler
7. Flere valutaer 8. Databrug 9. Ansvarligt spil
10. Ophavsrettigheder 11 Ansvar 12. Databeskyttelsespolitik
13. Tekniske udfordringer 14. Klager 15. Standardvilkår for kampagner

 

 1. Introduktion

1.1   Smarkets (Malta) Limited er et selskab, der er registreret den 24. juli 2008 i henhold til lovene i Malta; registreringsnummer: C 44795; registreringsadresse: Level 7, Ir-Rampa ta' San Giljan Street, St. Julians STJ 1062, Malta. Smarkets (Malta) Limited handler under navnet Smarkets. Enhver henvisning til Smarkets skal derfor forstås som en henvisning til Smarkets (Malta) Limited.

1.2   Smarkets (Malta) Limited er et helejet datterselskab af Smarkets Limited, som er et selskab, der er registreret den 17. januar 2008 i henhold til lovene i Storbritannien; selskabsnummer 06475845; registreringsadresse: 1 Commodity Quay, St Katharine Docks, London, E1W 1AZ, Storbritannien.

1.3  Smarkets (Malta) Limited er licenseret og under tilsyn af Spillemyndigheden, licensnummer: xxxx, udstedt den xxxx, som vil være gyldigt indtil xxxx . For kunder tilmeldt i Danmark er tjenesten licenseret og reguleret af den danske licens.

1.4 Kontraktforholdet mellem den tilmeldte bruger (også benævnt som "kontohaver", "dig", "din" eller "kunden") og Smarkets er reguleret af dette dokument ("Vilkårene og betingelserne") og af den danske lov.

1.5  Alle brugere er forpligtede til at acceptere disse vilkår og betingelser, når vedkommende opretter en konto på Smarkets, og er bundet af dem, så længe forholdet eksisterer.

1.6  Smarkets forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser, herunder enhver af spillereglerne, når som helst.

1.7  Eventuelle ændringer i vilkårene og betingelserne, der foretages af Smarkets, vil blive meddelt til kunden på forhånd eller så hurtigt som muligt. Du har retten til at acceptere og fortsætte din brug af tjenesten, eller at afvise og stoppe med at bruge Smarkets-tjenester, ved meddelelse om eventuelle ændringer.

1.8   Hvis du på grund af eventuelle ændringer i vilkårene og betingelserne ikke ønsker at fortsætte med at bruge Smarkets’ tjenester, skal du udbetale alle tilgængelige midler og lukke kontoen så hurtigt som muligt.

1.9   I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske version af vilkårene og betingelserne, og versioner på andre sprog, har den engelske version forrang.

1.10   Hvis du har brug for afklaring af vilkårene og betingelserne, regler eller afgørelser, bedes du kontakte support via livechat på hjemmesiden, kundeservicens hjælpelinje på +44 2076 1774 13 eller skrive til support@smarkets.com.

 1. Kontoregler

2.1   En kontohaver, der ansøger om en konto, skal være mindst 18 år gammel. Der kan være nogle jurisdiktioner, hvor minimumsalderen for deltagelse i spilaktiviteter er højere end 18. Det er alene dit ansvar at overholde sådanne krav i din jurisdiktion.

2.2   Personer, der er bosiddende i; eller personer der er opholder sig i lande, hvor betting med Smarkets er forbudt (herunder, men ikke nødvendigvis begrænset til Australien, Frankrig, Hongkong, Schweiz, Kina, Sydafrika, Tjekkiet, Belgien, Tyrkiet, USA, Italien, Portugal, Rusland, Hviderusland, Ukraine og Kasakhstan); kan ikke oprette sig som kontohavere hos Smarkets. Beboere i USA kan ikke oprette en konto hos Smarkets, selvom de opholder sig i en anden jurisdiktion. Smarkets kan nægte adgang til sine tjenester fra enhver jurisdiktion når som helst.

2.3 Kontohaverne på Smarkets accepterer at overholde disse vilkår og betingelser til enhver tid:

 • Ikke at handle i tredjemands interesse.
 • Ikke at benytte midler, der stammer fra kriminelle eller ulovlige aktiviteter.
 • Ikke at benytte bankkonti, betalingskort eller kreditkort, som de ikke har tilladelse til at bruge.
 • Ikke at forsøge at opnå uautoriseret adgang til hjemmesiden eller ændre softwaren på nogen måde.
 • Ikke at deltage i eller organisere kriminelle handlinger mod Smarkets, dets datterselskaber og dets kontohavere.

2.4   Du må ikke sælge, overføre og/eller erhverve konti for eller fra andre kontohavere.

2.5   Du må ikke samarbejde med andre spillere eller på nogen måde ændre det normale spil.

2.6   I tilfælde af at du overtræder en bestemmelse i disse vilkår og betingelser, forbeholder Smarkets sig retten til at lukke din konto og kan konfiskere alle tilgængelige midler.

 

2.7 Det er dit ansvar at sørge for, at du ikke overtræder gældende love i din jurisdiktion, når du opretter en konto og indgår aftaler med Smarkets.

2.8   Du skal indsende de korrekte oplysninger under din tilmelding. Disse oplysninger bør omfatte, men er ikke begrænset til, dit fulde navn i henhold til dine officielle identifikationsdokumenter, din fulde og nuværende bopælsadresse, dit personlige telefonnummer, dit nationale registreringsnummer og/eller e-mailadresse efter behov. Du accepterer også at opdatere disse oplysninger hurtigst muligt og rettidigt, hvis der sker ændringer i de personoplysninger, du har oplyst.

2.9   Du må kun oprette og have én konto, og du skal selv oprette denne konto.

2.10   Smarkets kan efter eget skøn og uden behov for begrundelse nægte at oprette en konto eller lukke en eksisterende konto, herunder, men ikke begrænset til, når vi har rimelig mistanke om, at en konto er sporet til samme adresse, IP-adresse eller computer. Vi kan også indefryse eventuelle gevinster på sådanne konti. Eventuelle eksisterende kontraktlige forpligtelser vil blive opfyldt, undtagen i de tilfælde, hvor vi har mistanke om, at kontiene er forbundet med spil foretaget af mindreårige og/eller af personer, der er involveret i kriminelle handlinger, herunder hvidvaskning af penge.

2.11   Alle konti skal bruge DKK som valuta, og alle transaktioner foretages i DKK.

2.12   Kontohavere må ikke bruge Smarkets som et finansielt institut. Der betales ingen renter af midler, uanset beløbet, der er på din konto.

2.13   Hvis du bor i en jurisdiktion, hvor gevinster er skattepligtige, vil det være dit eget ansvar at holde styr på disse gevinster og rapportere dem til de kompetente myndigheder.

2.14   Under tilmeldingsprocessen kan du vælge din loginmail og -adgangskode. Du kan ændre denne adgangskode når som helst.

2.15   Du skal til enhver tid holde dine loginoplysninger hemmelige, og du er alene ansvarlig for sikkerheden og fortroligheden af din konto.

2.16   Hvis du bruger tredjepartsprogrammer til at oprette forbindelse til Smarkets, bør du være klar over, at disse programmer muligvis ikke viser alle oplysninger om kontoen eller hele bettingaktiviteten.

2.17   Hvis et bet afgives ved hjælp af din konto, anses bettet for at være foretaget af dig og vil derfor, når det er bekræftet af os, blive betragtet som gyldigt, medmindre det strider mod andre vilkår.

2.18   Smarkets forbeholder sig retten til at undersøge og bekræfte din identitet. Når det anses for nødvendigt, vil Smarkets anmode om, at dokumentation for din identitet og bopæl videresendes til virksomhedens kontorer. Eksempler på dokumentation, du kan blive bedt om sende, kan være bekræftede kopier af billed-id, kontoudtog, referencer, sidste forbrugsregning eller en fotokopi af dit kreditkort. I tilfælde af at du ikke giver os tilstrækkelige identifikationsoplysninger i overensstemmelse med Smarkets interne procedurer eller dem, der kræves af regulerende myndigheder, kan Smarkets suspendere kontoen og alle kontofunktioner, herunder, men ikke begrænset til, bethåndtering og udbetaling af midler, eller lukke kontoen.

 

2.19   Smarkets forbeholder sig retten til at spørge ind til kilden af midler, der er indbetalt hos Smarkets. Hvis du ikke giver et tilfredsstillende svar på vores forespørgsler, kan Smarkets suspendere kontoen og alle kontofunktioner, herunder, men ikke begrænset til, bethåndtering og udbetaling af midler eller at lukke kontoen. Smarkets kan videregive sådanne oplysninger til de relevante myndigheder, hvis de finder det nødvendigt.

2.20   Du kan lukke din konto når som helst ved at hæve alle midler og sende os en e-mail.

2.21   Efter lukning, suspension eller udelukkelse fra din konto vil Smarkets som led i den normale forretningsproces udbetale alle midler på din konto og følge afviklingen af eventuelle åbne bets. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde midlerne på din konto, mens vi afventer resultatet af en undersøgelse, hvor:

 1. Vi har mistanke om, at du har handlet i strid med disse vilkår, herunder hvor vi har mistanke om, at kontoen er blevet brugt i forbindelse med svigagtig eller uærlig aktivitet; og/eller
 2. Vi er pålagt at tilbageholde midlerne på din konto ved lov eller for at overholde anbefalinger, anmodninger eller instruktioner fra enhver statslig, regulerende eller retshåndhævende myndighed.

Efter resultatet af en sådan undersøgelse forbeholder vi os retten til at beslaglægge nogle af, eller alle, midlerne på din konto, hvis vi er overbeviste om, at du har handlet i strid med disse vilkår eller en anden relevant aftale på hjemmesiden, såsom spillereglerne.

 1. Provision

3.1 Standardprovisionen på Smarkets er 2 % af nettogevinsten på hvert marked.

3.2 Brugere med standardprovisionssatsen vil være begrænset til i alt 1500 afgivne bets eller 12.000.000 DKK i afgivne bets pr. kalendermåned, alt efter hvad der nås først.

3.3 Brugere kan tilmelde sig et professionelt provisionsniveau med 1 % på gevinster eller tab per bet. Brugere på dette niveau vil ikke være begrænset til antallet af ordrer eller det satsede beløb. Minimumsperioden for tilmelding til dette niveau er tre kalendermåneder plus tiden mellem tilmeldingen og udgangen af den igangværende måned.

3.4 Smarkets kan også anvende den professionelle provisionssats på individuelle konti, uden at disse konti opfylder ovennævnte grænser (i punkt 3.2), oftest hvis den pågældende konto regelmæssigt er tæt på at nå grænserne (i punkt 3.2), eller når den provision, der betales i henhold til standardstrukturen, ikke er i overensstemmelse med kontoens handelsaktivitet. I sådanne tilfælde kontakter vi kontoejeren via e-mail og giver vedkommende besked, inden det professionelle niveau træder i kraft. Hvis brugeren vælger at fortsætte med at handle efter denne meddelelse, afgøres alle bets, der afvikles på kontoen, efter at det professionelle niveau træder i kraft, med den professionelle provisionsstruktur.

3.5 Provisionssatsen, der gælder for udvalgte brugere, er en opkrævning, der pålægges et meget lille antal af de mest rentable brugere. Brugere, der har opnået et nettooverskud på over 300.000 DKK eller tilsvarende i en anden valuta hos Smarkets i løbet af de foregående 12 kalendermåneder, kan skifte til provisionssatsen på 3 % på gevinster eller tab per bet. Denne provisionssats opkræves i stedet for standardprovisionsraten. Brugere med provisionssatsen for udvalgte brugere, vil ikke være begrænset til antallet af indsatser eller satset beløb.

3.6 Brugere, hvis konti er berettigede til at blive opkrævet provisionssatsen for udvalgte brugere, vil blive underrettet om dette via e-mail syv dage før deres konto flyttes til provisionssatsen for udvalgte brugere.

3.7 Brugere, der er på provisionssatsen for udvalgte brugere, hvis overskud i løbet af de foregående 12 kalendermåneder falder til under 300.000 DKK, kan anmode om, at deres provision flyttes tilbage til deres tidligere sats efter, dog efter Smarkets' skøn, ved at kontakte Smarkets' kundesupportteam.

3.8 Alle provisioner vil blive beregnet og opkrævet på tidspunktet for markedsafviklingen. Bets vil blive afgjort baseret på brugerens provision på tidspunktet for markedsafviklingen og ikke på tidspunktet for afgivelsen af indsatsen.

3.9 Brugere kan anmode om at blive en del af eller fravælge det professionelle niveau ved at kontakte vores kundesupportteam via livechat, e-mail eller telefon. Smarkets' beslutning om enhver flytning til eller fra det professionelle niveau vil være endelig.

 1. Inaktive konti

4.1 En inaktiv konto er enhver spilkonto, der har været inaktiv i en periode på tolv (12) måneder eller længere, hvilket betyder, at du ikke har logget ind i den periode.

 1. Indbetalinger, overførsler og udbetalinger

5.1  Indbetalinger kan foretages til kontoen via bankoverførsel, kreditkort, betalingskort, Skrill, Neteller eller Trustly. Navnet på kortet eller bankkontoen, eller en anden betalingsmetode, skal være identisk med kontohaverens navn. Hvis Smarkets identificerer, at midler er blevet indbetalt på din konto fra en tredjepart, forbeholder vi os retten til straks at tilbagebetale indbetalingen til kilden og annullere eventuelle gevinster, der er opstået fra et sådant indbetalingsbeløb. Eventuelle gebyrer opkrævet af banker og/eller betalingsgateways vil blive fratrukket det tilbageførte beløb.

5.2   Ved indbetaling med kreditkort vil din kreditkortkonto blive debiteret umiddelbart efter afslutningen af transaktionen.

5.3   Minimumsindbetaling: Det mindste indbetalingsbeløb for hver betalingsmetode offentliggøres på Smarkets minimumsindbetalingsside.

 

5.4   Midler, der indbetales til konti, kan være underlagt et transaktionsgebyr, som opkræves af Smarkets. De gebyrer, der er pålagt, vil blive fastsat i overensstemmelse med Smarkets betalingsmetodepolitik.

5.5   Alle indbetalte midler skal bruges til at afgive bets. Hvis du handler i modstrid med denne regel og anmoder om udbetaling af en indbetaling, der er foretaget uden at afgive nogen bets, er beslutningen om at behandle denne udbetaling op til Smarkets.

5.6 Indbetalte midler bør kun bruges til betting, og enhver indbetalings- eller udbetalingsaktivitet bør modsvares af tilsvarende bettingaktivitet. Udover de betalingsmetoder, der er angivet på siden Betalingsmetoder, forbeholder vi os også retten til at modregne gebyrer, der er påløbet ved at behandle dine betalinger på din konto uden varsel, hvis vi mener, at du misbruger en af vores betalingsmetoder.

5.7   Enhver mistænkelig aktivitet på en konto kan føre til, at kontohaveren indberettes til de relevante myndigheder, og at kontomidlerne indefryses, og kan også føre til lukning af kontoen, konfiskering af midler og efterfølgende fortabelse af disse midler til de relevante myndigheder.

Reglerne og betingelserne for en bonus eller kampagne er defineret i de regler og betingelser, der gælder for en sådan bonus eller kampagne. Bonusser kan indeholde et krav om, at de skal gennemspilles et vist antal gange (“gennemspilningskrav”), før de kan udbetales. Hvis en bonus er underlagt et profitkrav, vil gevinster genereret af bonusindsatsen først være tilgængelige, når profitkravet er opfyldt.

 

Enhver udstedt bonus er gyldig i en periode på 60 dage fra udstedelsesdatoen, medmindre andet er angivet i den specifikke kampagne. Eventuelle resterende/ubrugte bonusser ved udgangen af den angivne periode vil blive fjernet fra din konto.

5.8   Penge kan ikke overføres fra én kontohavers konto til en anden kontohavers konto.

5.9   Du kan logge ind på din konto for at se en kontooversigt, der viser alle transaktioner, der er foretaget på den pågældende konto, dvs. indbetalinger, bonusser, gevinster, foretagne bets, afventende bets og udbetalinger. Du kan hæve en del af eller alle dine midler fra din konto ved at vælge mellem de forskellige muligheder, der stilles til rådighed af Smarkets. Afhængigt af valutaen og den valgte udbetalingsmulighed kan der være visse transaktionsgebyrer, som er angivet på siden med udbetalingsgebyrer.

5.10   Når det er muligt, vil Smarkets behandle udbetalinger ved hjælp af den samme metode og konto, som kontohaveren har valgt til at foretage indbetalinger med. Hvis det ikke er muligt, vil kontohaveren være forpligtet til at udbetale mindst det beløb, der er indbetalt via samme metode, før der kan udbetales yderligere midler. Den anvendte udbetalingsmetode vil fortsat være op til Smarkets’ skøn. Eventuelle udbetalinger foretaget via bankoverførsel eller check vil kun blive betalt til det navn, der blev brugt ved tilmelding på hjemmesiden.

 

5.11   Det mindste udbetalingsbeløb for hver betalingsmetode vises på Smarkets’ side for mindste og højeste udbetaling .

5.12   Smarkets vil forsøge at behandle enhver anmodning om udbetaling inden for fem arbejdsdage fra modtagelsen af en sådan anmodning.

5.13   Du anerkender, at Smarkets kun kan behandle anmodninger om udbetalinger, når du har opfyldt identifikations- og/eller verifikationskravene.

5.14   Alle indbetalinger, overførsler og udbetalinger vil blive tjekket for at forhindre hvidvaskning af penge.

5.15   Hvis Smarkets ikke kan verificere din identitet inden for to uger efter en anmodning om udbetaling, vil anmodningen om udbetaling blive annulleret og midlerne vil blive tilbagebetalt til din konto.

5.16   Betalinger vises på dit kredit- eller debetkort som "Smarkets Ltd".

5.17   Som en del af "Know Your Customer"-processen er Smarkets forpligtet til at bekræfte identiteten af enhver bruger, der forsøger at udbetale et beløb på over atten tusinde kroner (18.000 kr.) eller tilsvarende i en anden valuta. Smarkets kan også vælge at bekræfte identiteten af et medlem, der hæver mindre beløb i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

5.18   Smarkets er af Spillemyndigheden underlagt at informere dig om, hvad der sker med midler, som Selskabet har på din konto, og i hvilket omfang midler er beskyttet i tilfælde af insolvens.

5.19   Smarkets opbevarer midler fra spillere, der er registreret uden for Storbritannien, adskilt fra forretningskonti på særlige øremærkede konti for spillere.

 1. Bettingregler

Før du afgiver et bet, bør du gøre dig selv bekendt med både de generelle bettingregler og de sportsspecifikke regler for det relevante marked. Bemærk også, at spillereglerne kan variere mellem operatører i branchen.

6.1   Et bet må kun afgives af en registreret kontohaver.

6.2   Et bet må kun afgives over en elektronisk kommunikationsenhed såsom en mobiltelefon eller over internettet.

6.3    Et bet må kun afgives i valutaen DKK.

6.4   Du må kun afgive et bet, hvis du har tilstrækkelige midler på din Smarkets-konto.

6.5  Når bettet er afviklet, reguleres det af den version af vilkår, betingelser og spilleregler, der gælder på det tidspunkt, hvor bettet blev bekræftet.

6.6  Et bet anses for at være afgivet, så snart bekræftelsen på accept af bettilbuddet modtages på kontohaverens enhed eller computer fra Smarkets.

6.7   Du erklærer, at du på det tidspunkt, hvor du afgiver et bet, ikke har kendskab til resultatet af de respektive begivenheder. Bets på spil, hvor du har fået adgang til insideroplysninger, er ikke tilladt. Hvis der er mistanke om en overtrædelse af denne regel, forbeholder Smarkets sig retten til at annullere bettet og nægte at udbetale gevinster. Virksomheden forbeholder sig også retten til at træffe yderligere foranstaltninger for at beskytte sine legitime interesser og overholde andre love og bestemmelser.

6.8   Bets, der matches eller afgives, efter at resultatet af en begivenhed er blevet afgjort, kan annulleres efter Smarkets skøn.

6.9   Smarkets forbeholder sig retten til at suspendere ethvert marked og annullere eksisterende tilbud, hvis det er nødvendigt.

6.10 Listen over alle bets, deres status og oplysninger om dem, er tilgængelig for dig på hjemmesiden efter login.

6.11   Skulle betting på en begivenhed blive stoppet, vil du blive refunderet hele beløbet for dit/dine åbne tilbud.

6.12   Hvis Smarkets beslutter sig for at lukke din konto, vil bets, der allerede er afgivet og accepteret, ikke blive annulleret, og du vil få udbetalt eventuelle gevinster.

6.13   Alle bets matches baseret på procentvise odds. Alle bets, der indsendes i decimal-, brøk- eller amerikansk oddsformat, rundes først af til nærmeste 100 af en procent.

6.13 Omregningen til procentvise odds kan resultere i afrunding af indsats eller forpligtelse til nærmeste krone i enten afgivne bets eller afkast udbetalt til kunder.

6.14   Du kan annullere ikke-matchede tilbud. Du mindes hermed om, at ikke alle dine oprindelige tilbud kan annulleres; nogle eller alle kan allerede være blevet matchet med en anden kunde. Bemærk også, at når en ordre er blevet afgivet på børsen, er der ingen garanti for, at du kan ændre den, trække den tilbage eller annullere den.

6.15   En fejl vedrørende oplysningerne i en betafgivelse vil ikke påvirke gyldigheden af bettet.

6.16   Smarkets forbeholder sig retten til at annullere alle bets på et marked, hvor der vises forkerte oplysninger, eller hvor der er en fejl i markedet eller begivenheden.

6.17   Når du afgiver et bet, anerkender du, at du har læst og forstået alle vilkårene, betingelserne og spillereglerne vedrørende de bets, der tilbydes af Smarkets, som angivet på hjemmesiden.

6.18   Når du afgiver et bet, anerkender du, at medmindre andre kunder matcher dette bet, kan du ikke vinde eller tabe, selvom resultatet af begivenheden er som forudset, og din indsats vil blive refunderet, når markedet er stoppet.

6.19   Når du afgivet et bet, er du opmærksom på, at du kan bette mod softwareapplikationer såsom bots eller handelssoftware.

6.20   For at sikre en bedre bettingtjeneste samarbejder Smarkets med likviditetsudbydere for at sikre prisdækning på det maksimale antal markeder.

6.21   Når du afgivet et bet, er du opmærksom på, at langsommere enheder eller internethastigheder kan reducere brugeroplevelsen og give ulemper, når du navigerer på hjemmesiden og afgiver bets på børsen.

6.22   Smarkets administrerer din konto, beregner de tilgængelige midler, de udestående midler, bettingmidlerne samt gevinstbeløbet. Medmindre andet bevises, anses disse beløb for at være endelige og nøjagtige.

6.23   Du skal tjekke, at forpligtelsen og den potentielle udbetaling er korrekte, før du afgiver bets.

6.24 Du er ansvarlig for at sikre, at ethvert bet, du afgiver, er baseret på dit planlagte valg. For eksempel skal du i tilfælde af, at to fodboldhold spiller mod hinanden i forskellige konkurrencer umiddelbart efter hinanden, sikre, at du afgiver bettet på den valgte begivenhed.

6.25   Hvis en bedre pris er tilgængelig på markedet, vil du blive matchet til den pris (eller de priser), afhængigt af den disponible likviditet. Denne proces kaldes "bedste prisafvikling" og vil blive anvendt automatisk, når det er relevant for dit bet. Det betyder, at hvis du afgiver et backbet med odds på 2, men en anden kunde allerede tilbyder odds på 2,2, vil dit bet blive matchet til den gunstigere pris på 2,2. Når den bedste prisafvikling finder sted, er det betmængden, der forbliver konstant, når du har fået fordel af en bedre pris. Betmængde defineres som indsats*odds. Så den nye indsats (efter bedste prisafvikling) = betmængde/nye bedre odds.

6.26 Du er fuldt ansvarlig for bets afgivet på Smarkets. Smarkets vil aldrig spørge dig om relevansen af de bets, du ønsker at afgivet, og vil ikke være ansvarlig for fejl, der kan være begået under afgivelsen af sådanne bets, herunder indsatsens beløb, pris eller bettets valg.

6.27   Gevinster vil blive indbetalt på din konto, når det endelige resultat er bekræftet. Smarkets forbeholder sig dog retten til at sætte eventuelle gevinster til side, hvis der foretages undersøgelser af resultatet med hensyn til en hændelse forårsaget af mistanke om kriminelle aktiviteter, der kan have påvirket resultatet af hændelsen. Hvis uregelmæssigheden bekræftes, forbeholder Smarkets sig retten til at annullere eventuelle relaterede bets.

6.28   Hvis Smarkets bliver opmærksomme på, at du har afgivet et antal bets fra forskellige konti, du har åbnet uregelmæssigt, ugyldiggøres alle bets. Smarkets forbeholder sig retten til at træffe yderligere foranstaltninger, hvis det skønnes nødvendigt.

6.29   Vores tjenester leveres kun til legitime bettingformål. Du accepterer, at du ikke må bette på noget marked med den hensigt eller virkning, at det påvirker markedets integritet negativt. Du accepterer også, at du ikke må forstyrre eller hindre Smarkets forretningsaktiviteter.

6.30   For at bevare integriteten og retfærdigheden på børsen forbeholder Smarkets sig retten til at annullere bets, som vi anser for at være klart fejlagtige. Læs venligst vores politik om klart fejlagtige bets.

6.31   Aftalt spil, enten gennem brug af de offentlige chatfaciliteter eller på andre måder, er forbudt.

6.32   Det er forbudt for dig at afgive bets med det formål at overføre penge til en anden konto.

6.33   Det er dit ansvar at føre optegnelser over dine transaktioner.

6.34   Du accepterer at informere os, så snart du støder på fejl i Smarkets-softwaren.

6.35   Odds og likviditet vist på Smarkets hjemmeside er en indikation af de beløb, der er tilgængelige i Smarkets' backend-system. I tilfælde af fejl ved offentliggørelse af odds og likviditet på hjemmesiden er de beløb, der er tilgængelige i backend-systemet for Smarkets, endelige og bindende.

 1. Flere valutaer

7.1   Smarkets giver dig mulighed for at bette i DKK.

7.2   Værdien af bets vil ikke blive påvirket af udsving i valutakursen.

7.3    Du er begrænset til at bette i én valuta.

7.4    Anmodninger om at ændre din valuta skal rettes skriftligt til support@smarkets.com.

 1. Databrug

8.1   Hestevæddeløbs- og sportsdata, herunder data fra PA, må kun bruges til din personlige brug. Distribution eller kommerciel udnyttelse af oplysningerne er forbudt.

8.2   Brug af sportsdata, herunder fra PA, er på egen risiko.

8.3   Hverken Smarkets eller nogen af vores sportsdatalicensgivere (herunder PA) giver nogen garanti for, at leveringen af dataene vil være uafbrudt eller garanti for nøjagtigheden af dataene.

8.4   Scorer, der vises på hjemmesiden under kampe/løb, kan have forsinkelser og er muligvis ikke nøjagtige på det tidspunkt, hvor du afgiver dit bet. Du er ansvarlig for at sikre kampens status på det tidspunkt, hvor du afgiver dit bet.

 1. Ansvarligt spil

 

9.1 Smarkets vil sikre din beskyttelse mod overdrevent spil og vil hjælpe dig med at holde styr på din spilaktivitet gennem løbende overvågning af spiladfærd (Pligt til at udvise forsigtighed) – ROFUS.

 

Ved tilmelding skal du indstille grænser for indbetalinger efter dag, uge og måned. Du kan justere indbetalingsgrænserne via indstillingssiden. Ændringer foretaget for at reducere dine grænser træder dog i kraft med det samme. Du skal dog vente syv dage, før forhøjede grænser træder i kraft.

 

Hvis du ønsker at hæve en grænse eller sætte en indbetalingsgrænse højere end 10.000 kr. om måneden, kontakter Smarkets dig via e-mail for at opfylde pligten til at udvise forsigtighed henhold til dansk lov.

 

9.2   Du kan sætte dine egne grænser for det beløb, du vil tillade dig selv at bette eller indbetale i en bestemt periode. Grænsen kan ændres af dig via kontofunktionen efter den brugerspecificerede tidsperiode er udløbet. 

9.3   Ændringer af kontogrænser, begrænsninger eller udelukkelser er underlagt en fortrydelsesfrist på syv dage.

9.4   Du har ret til selvudelukkelse fra din konto i en bestemt eller ubegrænset periode, hvis du ikke længere ønsker at spille. Det er ikke muligt at genåbne din konto i selvudelukkelsesperioden. Du har også mulighed for straks at udelukke dig selv fra din konto i 24 timer. Du kan dog til enhver tid forlænge varigheden af din selvudelukkelse, og forlængelsen træder i kraft umiddelbart efter modtagelsen. En selvudelukkelse vil forblive i kraft indtil udløbet af selvudelukkelsesperioden, medmindre du aktivt forsøger at genaktivere din konto (en fortrydelsesfrist på én dag vil gælde). Smarkets tager ikke mod et bet fra dig, der er i modstrid med en selvudelukkelse, som du har fastsat i henhold til denne bestemmelse. Du kan også udelukke dig selv fra at spille gennem en ansøgning til ROFUS. Flere oplysninger om dette kan findes på https://rofusweb.spillemyndigheden.dk/

9.5 Vi tager ansvarligt spil meget alvorligt, og hvis du forsøger at åbne dubletkonti hos os i din udelukkelsesperiode, vil vi gøre vores bedste for at opdage og lukke dem. I tilfælde af at du kan få adgang til Smarkets-tjenester, vil eventuelle tab, der er opstået i perioden før opdagelse og lukning af dubletkonti, ikke blive refunderet. Smarkets forbeholder sig også retten til at tilbageholde eventuelle gevinster, der er opnået, og udelukkende tilbagebetale det indbetalte beløb til dig.

9.6   Eventuelle tilbageholdte gevinster vil blive doneret til en velgørenhedsorganisation for ansvarligt spil efter Smarkets valg.

9.7 Se venligst vores politik om ansvarligt spil for flere oplysninger.

 1. Ophavsrettigheder

10.1   Smarkets og virksomhedens logo er varemærker tilhørende Smarkets Limited. Enhver uautoriseret brug af brandet og/eller Smarkets logo kan føre til retsforfølgelse af Smarkets.

10.2   Alt indholdet på siderne på smarkets.com samt dets webadresser ejes af Smarkets. Enhver uautoriseret gengivelse eller brug af denne URL-adresse eller af indholdet på Smarkets hjemmeside kan føre til retsforfølgelse.

 1. Ansvar

11.1   Smarkets er kun ansvarlig for grov uagtsomhed eller bevidste handlinger, der udføres af virksomhedens ledelse, medarbejdere eller forskellige agenter.

11.2   Smarkets er ikke ansvarlig for tjenester, sider eller indhold på hjemmesider, som der kan blive linket til fra tid til anden fra Smarkets hjemmeside.

11.3   Smarkets er ikke ansvarlig for konsekvenser som følge af større hændelser såsom strejke, terroraktiviteter, politisk krise, krig og overbelastning af telekommunikationsnettet, naturkatastrofer eller andre forhold uden for Smarkets kontrol; som kan føre til en fuldstændig eller delvis reduktion af adgangen til virksomhedens tjenester på internettet eller gennem telefoner. I et sådant tilfælde kan vi annullere eller suspendere Smarkets-tjenester uden at pådrage os noget ansvar.

11.4   Smarkets kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaget af nedbrud af udstyr eller software, direkte administreret eller outsourcet, som kan føre til en fuldstændig eller delvis reduktion af adgangen til virksomhedens tjenester, via internettet eller via telefoner.

11.5   I tilfælde af fejl eller uagtsom handling fra Smarkets side i forhold til disse vilkår og betingelser vil den kompensation, der er tilgængelig for dig, aldrig være højere end de tilgængelige midler på din konto eller beløbet for de bets, der er involveret i fejlen eller uagtsomheden.

11.6   Hvis en eller flere vilkår eller betingelser i denne aftale erklæres ugyldige af en anerkendt dansk domstol, vil de resterende vilkår og betingelser fortsat være gyldige. Den danske lov er den gældende lov.

11.7   Disse vilkår og betingelser repræsenterer hele aftalen mellem Smarkets og dig og erstatter enhver tidligere skriftlig eller mundtlig aftale, der er kommunikeret af eller til Smarkets.

11.8   Smarkets påtager sig intet ansvar for skader på dig eller en tredjepart, der opstår direkte eller indirekte som følge af en fejl, trykfejl, funktionsfejl i software på Smarkets hjemmeside eller hos nogen af virksomhedens datterselskaber og/eller partnere.

 1. Databeskyttelsespolitik

12.1   Vi tager beskyttelsen af dine data alvorligt. Se venligst vores databeskyttelsespolitik for flere oplysninger.

12.2   Du accepterer hermed, at anonymiserede bettingoplysninger må deles med tredjepartspartnere.

12.3   Du erkender og accepterer hermed at modtage markedsføringskommunikation fra Smarkets, medmindre du har fravalgt det ved at opdatere dine indstillinger.

12.4   Du accepterer, at dine personlige oplysninger, der gives til Smarkets som en del af kontooprettelse, samt dokumenter, der leveres til Smarkets som en del af en identitetsverificeringsproces, bliver opbevaret på Smarkets servere og kan overføres til de relevante myndigheder, hvis og når der anmodes herom.

12.5   Som en del af tilmeldingsprocessen kan vi videregive dine oplysninger til autoriserede kreditoplysningsbureauer og identitetsverifikationsselskaber for at bekræfte din identitet, herunder betalingskortoplysninger og andre oplysninger. Du accepterer, at vi kan behandle sådanne oplysninger i forbindelse med din tilmelding.

12.6   Smarkets bruger de personlige oplysninger og andre oplysninger, som selskabet (eller andre, på selskabets vegne) indsamler, fra eller om dig, til at levere tjenesterne, til at yde kundesupport og til at foretage den nødvendige sikkerheds- og identitetsverifikationskontrol (herunder kontrol foretaget af pålidelige tredjeparter).

12.7 Virksomheden vil opbevare alle dine personlige oplysninger i den tid, der er fastsat i gældende lovgivning og tilsynsmyndighedernes direktiver. Selvom du kan anmode selskabet om at slette alle dine personlige oplysninger, vil anmodningen kun blive besvaret, så længe den er i overensstemmelse med gældende lovgivning og reguleringsmyndighedernes direktiver.

12.8   Ved at tilgå, fortsætte med at bruge eller navigere gennem Smarkets accepterer du, at vi kan bruge visse browsercookies til at forbedre din kundeoplevelse hos os. Vi bruger kun cookies, der forbedrer din oplevelse og ikke cookies, der forstyrrer dit privatliv. Se venligst vores cookiepolitik for flere oplysninger om vores brug af cookies, og om hvordan du kan deaktivere eller administrere brugen heraf, hvis du ønsker det.

 1. Tekniske udfordringer

13.1   Hvis Smarkets bliver utilgængelige (såsom under et DDoS-angreb eller på grund af uplanlagt nedetid), og hvis det gør dig ude af stand til at administrere åbne bets, bedes du kontakte kundesupport med det samme for at afklare din position.

13.2   Når en ordre er blevet afgivet på børsen, er der ingen garanti for, at ordren kan ændres, trækkes tilbage, annulleres eller handles af kontohaveren.

13.3   Et bet anses for at være afgivet, så snart det er behandlet af vores servere. Bekræftelsesmeddelelsen kommer normalt hurtig, men under ekstraordinære omstændigheder kan den være forsinket, og i så fald bør du opdatere din browser og tjekke din kontoside og, hvis den stadig ikke er til stede, bør du kontakte kundesupport, som kan afklare din situation.

13.4   Kommunikationsfejl forekommer lejlighedsvis. Hvis kommunikationen afbrydes, efter at du har afgivet dit bet, og det er modtaget på vores servere, anses det stadig for at være afgivet. Du vil blive informeret om, at det er blevet accepteret, når kommunikationen er genetableret. Hvis bettet ikke modtages på vores servere, vil det ikke gælde og betbeløbet vil ikke blive opkrævet fra din konto hos os. Hvis du er usikker på din position, skal du ikke afgive et yderligere bet, før du har kontaktet kundesupport, som kan bekræfte din position.

 1. Klager

14.1   Smarkets vil bestræbe sig på at gøre din oplevelse med os til en fornøjelse. Der kan dog være tilfælde, hvor du er utilfreds med kvaliteten af vores produkt eller vores kundeservice. Du kan klage ved at sende en e-mail til vores kundesupport. Din klage vil blive sendt til ledelsen, og vi vil bestræbe os på at behandle den inden for to arbejdsdage efter modtagelsen.

14.2   Hvis du ønsker at insende en klage, skal du gøre det via Smarkets kundesupport ved hjælp af kontaktoplysningerne på siden "Hjælpecenter" på hjemmesiden. Parterne skal gøre deres yderste for at nå til enighed i god tid inden for en rimelig frist. 

 

 1. Standardvilkår for kampagner

15.1   Du skal være 18 år eller ældre for at bette og/eller deltage i kampagner. Spil fra mindreårige kontohavere vil være ugyldige.

15.2   Kampagner er kun tilgængelige én gang pr. person. Smarkets kan efter eget skøn afgøre, om de mener, at forskellige konti er forbundet med den samme person ved hjælp af de foranstaltninger, de finder hensigtsmæssige. Hvis en dubletkonto er blevet brugt, forbeholder Smarkets sig retten til at tilbageholde eventuelle kampagnefordele.

15.3   Når du deltager i kampagnen, erkender og accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser ud over eventuelle specifikke vilkår og betingelser i forbindelse med kampagnen.

15.4   Brugere, der tilmelder sig det professionelle niveau, vil ikke være berettiget til provisionsbaserede kampagner.

15.5   Enhver beslutning truffet af Smarkets med hensyn til ethvert aspekt vedrørende eller relateret til kampagner er endelig, og der vil ikke blive indgået nogen korrespondance.

15.6 Kampagner gennem e-mail og sms vil kun være tilgængelige for de brugere, der har modtaget en kampagnemail eller sms-besked direkte fra Smarkets.

15.7 Brugere på enten det professionelle niveau eller niveauet for udvalgte brugere, vil ikke være berettiget til nogen kampagneprovisionssatser.